Sobre el projecte

El client ens planteja que pateix repetides incidències en el subministrament elèctric de la seva instal·lació. Continuïtat de servei anòmala amb tot el que això li representa de pèrdues de temps i costos. Es troba d’igual manera salts intempestius de les proteccions diferencials sense causes aparents de defecte i sense cap relació horària o càrregues.

La solució

Es va procedir a fer un anàlisis exhaustiu tant dels tipus de protecció com la comprovació d’aïllament en cablejats i càrregues.

Es comproven selectivitats de diferencials horitzontals i verticals.

Seguidament un estudi de qualitat de xarxa on es va demostrar un alt percentatge de THD > 60% (Tassa Distorsió Harmònica).

El resultat

Es va optar per la Instal·lació d’un filtre d’harmònics actiu de la família AccuSine PCS+ Schneider Electric.

Dimensionat per les necessitats del client, es van aconseguir diversos estalvis directes:

– Solucionar els salts intempestius de proteccions, aconseguint un subministrament sense talls proporcionant una producció continuada.

– Correcció del factor de potencia (inclou els THD), evitant  possibles penalitzacions per part de la subministradora elèctrica en un futur immediat.

– Equilibri de càrregues en les fases , evitant descompensació de tensions i millor rendiment amb els equips trifàsics.

Skip to content